ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΕΝΑΡΙΟ"

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η εταιρεία E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Βιομηχανία Μπισκότων & Ειδών Διατροφής (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη 26, σε συνεργασία με την εταιρεία: «ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «SOLID HAVAS Α.Ε.» (καλούμενη στο εξής ως «Διοργανωτής»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με τίτλο: «ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΕΝΑΡΙΟ – ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων «ΠΤΙ-ΜΠΕΡ» της Εταιρείας.
2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 11/09/2017 (και ώρα Ελλάδος 15:00 μμ) μέχρι και την 31/12/2017 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.petit-beurre.gr, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και SOLID HAVAS Α.Ε. καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

5. Συμμετέχουν οι συσκευασίες ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225gr, ΠΤΙ-ΜΠΕΡ fresh pack 28grx7, ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225grx6, ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225grx3, ΠΤΙ-ΜΠΕΡ ολικής άλεσης 225gr, που φέρουν την ένδειξη επί της συσκευασίας, με αυτοκόλλητη δίπτυχη ετικέτα – καλούμενη στο εξής «sticker»: «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΕΝΑΡΙΟ – ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ», καλούμενες στο εξής «τα προϊόντα».

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής:
Ο αγοραστής μίας συσκευασίας των προϊόντων, που έχει την ένδειξη: «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΕΝΑΡΙΟ – ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ», θα βρίσκει σ’ αυτήν ένα sticker με ένα μοναδικό εξαψήφιο (6ψήφιο) κωδικό συμμετοχής. Για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, θα πρέπει να μπει στη σελίδα της Εταιρείας: www.petit-beurre.gr/senario, που αφορά την παρούσα προωθητική ενέργεια, να πατήσει το πεδίο «ΞΕΚΙΝΑ ΕΔΩ» και καλείται να δει τα 3 ημιτελή σενάρια και να ψηφίσει αυτό που θέλει να δει ολοκληρωμένο στην τηλεόραση. Στη συνέχεια, καλείται, εάν το επιθυμεί, να καταχωρήσει τον μοναδικό εξαψήφιο κωδικό που έχει βρει στο sticker, να συμπληρώσει την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα συμμετοχής και να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού επιλέγοντας το «Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής». Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων συμμετέχει αυτόματα σε στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση («instant win») και θα λαμβάνει αυτόματα ενημέρωση, εάν είναι μέσα στους νικητές ή όχι. Εφόσον ο χρήστης αναδειχθεί ως νικητής, κατά την ως άνω διαδικασία, θα του εμφανίζεται ένα μήνυμα ως εξής: «Μπράβο κέρδισες!» και θα αναφέρει και το δώρο. Εάν ο χρήστης καταχωρήσει τον κωδικό του και δεν αναδειχθεί νικητής, κατά την ως άνω διαδικασία, τότε θα του εμφανίζεται ένα μήνυμα, ως εξής: «Κρίμα, δεν κέρδισες αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Δοκίμασε ξανά!»

Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ' οποιονδήποτε τρόπο από το Facebook. Για το περιεχόμενο της ενέργειας ευθύνονται αποκλειστικά οι «διοργανωτές» και όχι το Facebook. Το Facebook δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Επισημαίνεται ότι οι εξαψήφιοι κωδικοί είναι μοναδικοί και μπορούν να καταχωρηθούν στο αντίστοιχο πλαίσιο μόνο μία φορά. Επιτρέπονται οι πολλαπλές συμμετοχές ανά άτομο, με διαφορετικούς όμως κωδικούς.

Έγκυροι είναι όλοι οι κωδικοί που αναγράφονται στο sticker στις συσκευασίες των προϊόντων, με την ένδειξη: «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΕΝΑΡΙΟ – ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ». Μη έγκυρος θεωρείται οποιοσδήποτε κωδικός δεν αναγράφεται πάνω στο sticker των προϊόντων με την ένδειξη «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΕΝΑΡΙΟ – ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ», καθώς και οποιοσδήποτε κωδικός έχει ήδη καταχωρηθεί μία φορά στον διαγωνισμό.

Ένα (1) sticker μπορεί να προμηθευτεί οποιοσδήποτε το επιθυμεί από την εταιρεία «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (Πέτρου Ράλλη 26, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 118 10), είτε μεταβαίνοντας εκεί προσωπικά, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 9.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ., είτε αποστέλλοντας φάκελο στην ανωτέρω διεύθυνση της Εταιρείας με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος, όπου αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του, ώστε να του αποσταλεί ταχυδρομικώς το sticker. Ο παραπάνω φάκελος πρέπει να έχει περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο έως και την 18-12-2017.


Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, κατά τον όρο 2 του παρόντος, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη της προωθητικής ενέργειας ή μετά την τυχόν ανάκληση της, τα οποιαδήποτε stickers που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκηρύξεως του διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα.
Η Εταιρεία και ο Διοργανωτής δεν φέρουν ευθύνη, σε περίπτωση τυχόν σφάλματος κατά την εκτύπωση των μοναδικών εξαψήφιων κωδικών.
Όλοι οι μοναδικοί εξαψήφιοι κωδικοί συμμετοχής έχουν κατατεθεί Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Κωνσταντινίδου Ελένη (Λυκαβηττού 12, Αθήνα, τηλ. 210-3639528).

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

H χρονική διάρκεια του διαγωνισμού είναι από την 11/09/2017 (και ώρα Ελλάδος 15:00 μμ) μέχρι και την 31/12/2017 (και ώρα Ελλάδος 23.59– λήξη του διαγωνισμού).

Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού για τα δώρα, γίνεται στιγμιαία, κατά την καταχώρηση του εκάστοτε κωδικού μέσω τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης (Instant win).

Τα δώρα του διαγωνισμού που θα διατεθούν προς κλήρωση είναι 112. Σε περίπτωση ημέρας κατά την οποία δεν γίνει εισαγωγή κωδικού στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, το δώρο που αντιστοιχεί στην ημέρα αυτή χάνεται. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιεύονται αυτόματα, κατά την ανακήρυξη τους, στη σελίδα της Εταιρείας www.petitbeurre.gr/senario. Εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στη σελίδα www.petit-beurre.gr/senario, ο νικητής θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό για την αποδοχή και παραλαβή του δώρου του. Σε κάθε περίπτωση, οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποδεχτούν το δώρο τους έως και την 31/01/2018 (ώρα Ελλάδος: 18:00), αλλιώς το δώρο χάνεται.

8. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ
Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι:

Όλα τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν. Τα δώρα δεν αντικαθίστανται με άλλα αντικείμενα.
Για την παραλαβή του δώρου, ο νικητής υποχρεούται να βεβαιώσει την ταυτότητά του, επιδεικνύοντας διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα. Επίσης, ο νικητής υποχρεούται να προσκομίσει το sticker που θα βρει στη συσκευασία του προϊόντος ή το sticker που θα παραλάβει από την Εταιρεία- ως στον όρο 6 του παρόντος ορίζεται, με τον μοναδικό νικητήριο εξαψήφιο κωδικό, που αποτελεί απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο για την παραλαβή του δώρου του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο νικητής δεν θα έχει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω η, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.petit-beurre.gr/senario. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόμενοι, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές κλπ. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των διαγωνιζομένων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 210-3482000.Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται και σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή προβλήματος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστοχώρου www.petit-beurre.gr/senario .

10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.petit-beurre.gr/senario, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.
12. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
13. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

14. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί έχουν κατατεθεί Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Κωνσταντινίδου Ελένη (Λυκαβηττού 12, Αθήνα, τηλ. 210-3639528).

Tαύρος, 06-09-2017
Για την προκηρύττουσα εταιρία

Ιωάννα Παπαδοπούλου
Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος